Klachtenreglement

Ondanks dat wij er alles aan zullen doen om u te allen tijde zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen kan het natuurlijk voor komen dat u niet tevreden ben. Wij zullen trachten om uw klacht zo goed als mogelijk te behandelen zodat de tevredenheid zal terugkeren en de vertrouwensband weer zal herstellen.

Indienen klacht

Tot het indienen van een klacht zijn bevoegd:

 • Cliënten c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger;
 • Voormalige cliënten c.q. hun wettelijke vertegenwoordiger, mits de klacht is ingediend binnen een termijn van zes maanden na het beëindigen van de relatie;
 • Erfgenamen van cliënten binnen een termijn van zes maanden na het overlijden van cliënt;

De klacht moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de als klachtwaardig beoordeelde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. De klacht dient te bevatten:

 • De naam, het adres, de woon- of vestigingsplaats van cliënt;
 • De feiten en gronden waarop de klacht berust en de daarbij behorende bewijsstukken.
 • In het geval de cliënt zich door een derde laat vertegenwoordigen dient hiervoor een volmacht te worden overgelegd. 
 • De dienstverlener bevestigt schriftelijk binnen twee weken de ontvangst van de klacht. 
 • De klacht wordt afgehandeld door een andere medewerker tenzij de klacht zich tegen de dienstverlener zelf strekt. 
 • De klacht zal binnen 6 weken na ontvangst zo veel als mogelijk schriftelijk worden afgehandeld. Indien deze termijn niet gehaald zal worden zal de dienstverlener de cliënt hiervan schriftelijk, gemotiveerd, in kennis stellen. 
 • Besloten kan worden de klacht gegrond, deels ongegrond of ongegrond verklaard worden. Indien de klacht ongegrond wordt verklaart zal dit per brief gemotiveerd worden. Indien de klacht gegrond wordt verklaart zal voornoemde brief in ieder geval de gevolgen hiervan bevatten. 
 • Indien de klacht ongegrond is verklaard kan er een met reden omkleed verzoek tor heroverweging worden ingediend. 

 Geheimhouding

De medewerkers van Financiële en Sociale begeleiding Nederland zijn tot geheimhouding verplicht. Dit betekent dat zij alle informatie waarvan zij in, of in verband met, de uitoefening van hun functie kennis dragen niet verder bekend zullen maken dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken zoals deze zijn vastgelegd in dit reglement.

 Jaarverslag

Over het afgelopen kalenderjaar wordt een jaarverslag uitgebracht met daarin:

 • het aantal ingediende klachten;
 • de categorie waar de klacht betrekking op heeft;
 • het oordeel over de ingediende klachten;