Wie kan uw beschermingsbewindvoerder worden?

Sinds 2014 kan niet meer iedereen als bewindvoerder worden benoemd. Een professionele bewindvoerder moet aan door de overheid opgestelde kwaliteitseisen voldoen.

De bewindvoerder moet handelingsbekwaam zijn en mag niet: 

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn;
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling;
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan ;
  • in staat van faillissement verkeren ;
  • onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen;
  • de WSNP-bewindvoerder van de betrokkene zijn.

De wet geeft alleen aan wie niet tot bewindvoerder benoemd kan worden. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder niet snapt wat zijn taak is, kan de rechter weigeren om deze persoon aan te wijzen als bewindvoerder. Ook kan een familie lid geweigerd worden als bewindvoerder, als er sprake is van ernstige familieruzie. De rechter kijkt altijd naar het belang van degene die onder bewind wordt gesteld. 

Het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren zal er voor zorgen dat de kwaliteit van bewindvoerders steeds op een hoger niveau zal komen. Zo dient de professioneel bewindvoerder minimaal te beschikken over een MBO-4 diploma en indien de bewindvoerder ook voor 'schuldenbewinden' benoemd wil worden dient de professioneel bewindvoerder te beschikken over een HBO diploma. Ook zal permanente educatie een onderdeel worden, zodat de kennis van professioneel bewindvoerders altijd volledig up-to-date dient te zijn.